Dit privacy beleid is van The Box Live Creative. Maatschappelijk adres Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen. Ondernemingsnummer BE 0774.696.933.
The Box Live Creative hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via creative@tothebox.be
Algemeen
The Box Live Creative erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jouw ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.
Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van The Box Live Creative om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Cookies
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.
Persoonsgegevens die je ons meedeelt
• Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorgt je ons je naam, e-mailadres en contactgegevens.
• Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens.
• The Box Live Creative verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens (gevoelige gegevens volgens de bepalingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: Gevoelige gegevens | Gegevensbeschermingsautoriteit) .
Onlinegegevens doorgeven
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig, voor zakelijke klanten vragen wij ook het ondernemingsnummer. Deze hebben we nodig voor de oplevering en facturatie van door jou bestelde diensten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd, als je een bestelling plaatst. We gebruiken de gegevens om de dienst op te leveren, je op de hoogte houden over de gevraagde dienst of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over de afgesproken dienstverlening. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd werd.
Betalingen
Als je bij ons overgaat tot bestelling, dien je deze ook af te rekenen. The Box Live Creative heeft hier gekozen om samen te werken met Buckaroo. Net zoals The Box Live Creative vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die je aan hen verstrekt kan je vinden op hun Privacy statement – Buckaroo pagina op de website.
Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door onderaan onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken.
Indien je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij je op de hoogte houden van onze aangepast diensten en acties via onze nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.
Klantgetuigenissen
Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij de geleverde diensten opnemen in ons portfolio en gebruiken in communicaties over onze dienstverlening en in onze nieuwsbrieven. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen The Box Live Creative zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.
Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat The Box Live Creative uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Om je een totaalpakket te kunnen leveren en zo je volledig digitaal te ontzorgen doen wij een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Voor deze externe dienstverlening maken wij strenge afspraken en hebben deze afspraken contractueel onderbouwd. Deze partijen worden streng gecontroleerd door The Box Live Creative, om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft!
The Box Live Creative verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!
Bewaartermijn van je gegevens
Bij een bestelling ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.
Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de bestelling, wens je geen bestelling te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.
Na het nemen van je foto’s hebben wij het portretrecht. Dit blijft duren het gehele leven van de geportretteerde, en tot 20 jaar na zijn/haar overleiden. Als een geportretteerde meer dan 20 jaar is overleden, dan gelden er geen portretrechten meer. Maar kunnen de erfgenamen of familieleden eventueel beroep doen op een ruimer familiaal persoonlijkheidsrecht om de nagedachtenis van de overleden te beschermen.
Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen
Wanneer je prospect of klant bent van The Box Live Creative, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 1. Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan The Box Live Creative. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.
 3. Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door The Box Live Creative verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten
  Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: creative@tothebox.be
  In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal The Box Live Creative zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.
  Als je je recht van inzage uitoefent zal The Box Live Creative je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.
 7. Automatische beslissing en profilering
  De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.