1 Uitbater van webwinkel en gelding van deze Algemene Voorwaarden
1.1 Deze webwinkel wordt uitgebaat door The Box – Live Creative VOF, welke eigendom is van Alice Bruno & Indra Laenens, met maatschappelijke adres te Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen (Belgium), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0774696933
1.2 Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, inzonderheid voorwaarden van klanten, gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.
2 Sluiting van de overeenkomst
2.1 U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in winkelwagen” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt genomen en de knop “bevestiging” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren.
2.2 Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling. In deze bevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze algemene voorwaarden nogmaals vermeld. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze algemene voorwaarden hebt afgedrukt en/of elders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door deze bevestiging komt de koopovereenkomst tot stand.
2.3 Nadat u een bestelling bij ons geplaatst hebt, en dus een overeenkomst met The Box – Live Creative bent aangegaan, zal The Box – Live Creative u emailadres toevoegen aan de mailinglijst en u op de hoogte houden van promoties, acties en events via een online nieuwsbrief. Indien u dit niet meer wens, heeft u steeds de mogelijkheid om uit te schrijven via de link onderaan de mail. U zal dan van The Box – Live Creative geen nieuwsbrief meer ontvangen.
3 Beschikbaarheid, levering en levertijd van producten
3.1 Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.

3.2 Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres ongeveer 2 tot 5 werkdagen.
3.3 Niet alle producten weergegeven op de website van The Box – Live Creative zijn steeds in voorraad, The Box – Live Creative zal deze bestellen en eens voorradig overgaan tot levering. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten. Indien u niet akkoord bent met de vertraging, kan u de bestelling wijzigen of annuleren.
3.4 De levering gebeurt door de verkoper op het Belgische,Nederlandse, Franse, Luxemburgse en Duitse grondgebieden. Dit via verzending via Bpost, postnl, ups, dpd, gls, … (verschillende koerierdiensten).
3.5 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Er geldt geen solidaire aansprakelijkheid in hoofde van The Box – Live Creative .
3.6 De overdracht van het risico aan de koper geschied op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de koper gekozen leveringswijze. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van ter beschikkingsstelling.
3.7 Wanneer een pakket niet in ontvangst genomen werd ondanks passage van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar The Box – Live Creative en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal The Box – Live Creative rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de koerierdienst.
3.8 De koper dient de geleverde producten of artikels bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten of artikels niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn de koper onmiddellijk The Box – Live Creative op straffe van verval hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de The Box – Live Creative alvorens tot gebruik over te gaan.
4 Prijs
4.1 In alle prijzen die voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.
4.2. Indien leverings-,reservatie- of administratieve kosten worde aangerekend zal dit steeds afzonderlijk vermeld worden.
4.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door The Box – Live Creative meegedeelde prijs. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

4.4 Alle prijzen op we website van The Box – Live Creative kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De opgave prijs heeft uitlsuitend betrekking op de artikelen, zoals deze woordelijk zijn beschreven, het bijbehorende beeldmateriaal is als decoratief element bedoeld.
5 Betalingsmogelijkheden
5.1 Voor het verwerken van onze betalingen hebben wij gekozen om samen te werken met Buckaroo. Via Buckaroo bieden wij onderstaande betaalmethodes aan: – betaling middels kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express) – betaling middels Bancontact
5.2 U heeft eveneens de mogelijkheid om te betalen middels vooruitbetalen (Overschrijving per bank). U bestelling zal dan pas bevestigd zijn nadat de betaling ontvangen werd op de rekening van The Box – Live Creative .
5.3 Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.
6 Nakoming overeenkomst, aansprakelijkheid en extra garantie
6.1 The Box – Live Creative garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door The Box – Live Creative geleverde producten, wordt weergegeven in de handleiding. De door The Box – Live Creative geleverde producten zitten in de verpakking van The Box-Live Creative. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de The Box-Live Creative voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten of artikels na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met The Box-Live Creative .
6.2 The Box – Live Creative is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de handleiding. Eveneens is The Box – Live Creative niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen of schade, Evenmin indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.
6.3 De aansprakelijkheid van The Box – Live Creative kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
6.4 The Box – Live Creative kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, of een gebrekkige of beperkte toegang tot de website.

6.5 The Box – Live Creative is niet verantwoordelijk en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-wettelijk gebruiken van de bestelde producten. De klant; gebruiker, is zelf verantwoordelijk om na te gaan wat de wettelijke voorwaarden zijn voor het gebruik van de aangekochte goederen, eveneens de wettelijke voorwaarden op plaats waar het toestel wordt gebruikt.
6.6 Indien The Box-Live Creative werkt met een andere toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie dient door de klant zelf aangevraagd te worden. The Box – Live Creative is niet verantwoordelijk om deze extra garantie toe te kennen of na te leven.
7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken
De door ons uitgebate webshop alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.
8 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing.
9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten
Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.
10 Herroepingsrecht en -kennisgeving
10.1. Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons The Box – Live Creative , met maatschappelijke adres te Tremelobaan 99, 3140 Keerbergen (Belgium)
e-mail: Creative@tothebox.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing wanneer het geleverde product zich in een verzegelde staat bevindt. The Box – Live Creative voorziet zijn creaties van verzegeling zodat deze wel kunnen uitgepakt en geprobeerd worden, niet kunnen gebruikt worden.
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; vallen niet onder de herroepingsplicht en zullen hierdoor niet teruggenomen worden door The Box – Live Creative . De overeenkomst blijft hier geldig en zal niet vergoed worden.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
10.2. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.
11 Beslechting consumentengeschillen
Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en haar inhoud, zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht van Leuven en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.